MAMESZ

Magyar Mentálhigiénés Szövetség

Beszámoló

a Magyar Mentálhigiénés Szövetség 2003. évi szakmai tevékenységéről

(a MMSZ 2004. március 12-i Közgyűlése elfogadta)

1. Szervezeti élet

Az elmúlt esztendőben a Szövetség szervezeti és egyéni tagjainak száma jelentősen módosult.

2003-ban 100 egyéni tagot és 6 tagszervezetet vettünk föl, közöttük olyan nagy szakmai elismertségnek örvendő műhelyeket, mint például a Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Tanszéke, a Károli Gáspár Református Egyetem Pszichológia Tanszéke, a Debreceni Egyetem Mentálhigiénés Programja, a Református Egyház KIMM Ráckeresztúri Drogrehabilitációs Otthona. Ugyanakkor a tagdíjfizetés elmaradása, illetve tartós kapcsolathiány miatt törtöltünk tagjaink sorából 11, vélhetően virtuális szervezetet. Így a 2004. március 1-i állapot szerint a Magyar Mentálhigiénés Szövetségnek 210 egyéni, (közöttük 44 fő erdélyi magyar kolléga), valamint 28 szervezeti tagja van.

A szervezeti életet érintő, de számunkra nem egyáltalán nem "száraz", hanem nagyon is örömteli esemény volt, hogy tavalyi Közgyűlésünk Buda Bélát egyhangúan a Szövetség Tiszteletbeli elnökévé választotta.

A beszámolási időszakban elnökségünk összesen 7 ülést tartott, melyeken a Felügyelő Bizottság legalább egy tagja mindig jelen volt. Ezeken az üléseken összesen 16 határozatot hoztunk. Különösen jelentős, hogy az elnökség munkacsoportok fölállításáról is döntött. Ennek értelmében egyelőre a következő munkacsoportok alakultak meg, illetve fognak megalakulni a közeljövőben. Pedagógiai mentálhigiénés munkacsoport (vezeti: Fodor Gábor), Drogprevenciós munkacsoport (vezeti: Hoyer Mária), Képzési - felsőoktatási munkacsoport (vezeti: Berényi András).

Az elnökségen belül a feladatok újrafogalmazása és delegálása is megtörtént. Eszerint az adminisztrációt, a taglistát és a tagdíjbefizetések ügyét Hevér Ágnes, a Hírlevelek készítését Bácskai Mária, a pályázatokat Farkas Magdolna, az arculat alakítását és a szponzorációt Takács Péter, a civil kapcsolatokat Pócs Margit, a határon túli ügyeket és kapcsolatokat pedig Buza Domonkos gondozza.

2003-ban - az előző évhez hasonlóan - folyamatosan aktualizáltuk nyilvántartásunkat, illetve igyekeztünk erősíteni a tagdíjfizetési fegyelmet. Örvendetes, hogy tavaly a megelőzőnél lényegesen nagyobb összegű volt a tagdíjbevételünk.

Szövetségünk jelentkezett a Nemzeti Civil Alapprogram jelöltállítási rendszerébe, ahová elektornak Pócs Margit elnökségi tagunkat javasoltuk, akinek jelölését vissza is igazolták. Nagy reményeket fűzünk az idén elinduló Alapprogramhoz, bízunk abban, hogy abból az eddigieknél lényegesen nagyobb működési támogatásban részesülhetünk.

2. Infrastruktúra és belső kommunikáció

A tavalyi évben folyamatosan és változatlan helyen volt irodája a Szövetségnek, melynek bérleti díja az ügyviteli, szervezési teendők ellátását is magába foglalta. Üzenetrögzítős telefax készülék, internetes kapcsolat és állandó e-mail címek eredményeképpen szervezetünk folyamatosan elérhetővé vált, így a belső kommunikáció kétségkívül javult. Azonban 2003-ban sem volt meg az anyagi lehetőségünk arra, hogy heti legalább 2 napra ügyviteli munkatársat foglalkoztassunk. Ezért "élőben" csak nagyon ritkán lehetett a Szövetséggel kapcsolatot létesíteni.

A beszámolási időszakban folyamatosan működött a Szövetség honlapja, amely tartalmazza a szervezetünkkel kapcsolatos legfontosabb információkat, rendezvényeink meghívóit, körleveleinket, illetve a konferenciáinkon elhangzott előadások szövegét. Mivel rendszeres látogatója, sőt bizonyos értelemben szerkesztője is vagyok a honlapnak, kissé szomorúan állapítom meg, hogy úgy tűnik: tagjaink csak ritkán veszik igénybe ezt az igazán informatív tájékozódási lehetőséget. Egyébként a honlapnak vannak zárt, csak jelszóval elérhető fórumai is, különböző szakmai műhelyek számára. Így például a Károli Egyetem erdélyi és budapesti mentálhigiéné szakos hallgatóinak, a marosvásárhelyi Harmónia Egyesületnek. Ez a lehetőség egyébként valamennyi tagszervezetünk számára adott.

Tavaly 5 Hírlevelet bocsátottunk ki, amelyeket elektronikus és postai úton egyaránt eljuttatunk tagjainkhoz.

3. Tudományos programok

2003-ban két nagyobb szabású konferenciát rendeztünk. Március 7-8-án "Lelki egészség a vidéki Magyarországon" címmel Hódmezővásárhelyen és Földeákon tartottunk jelentős érdeklődéssel kísért rendezvényt, amelynek létrejöttéért Szövetségünk nevében ezúton is köszönetemet fejezem ki a város, illetve a község vezetésének.

November 28-án pedig a Károli Egyetemmel közösen Budapesten rendeztük meg az I. Országos Pedagógiai Mentálhigiénés Hálózatépítő Konferenciát mintegy 100 pedagógus részvételével.

4. Képzési programok

Szövetségünk kezdettől aktívan közreműködik az Oktatási Minisztérium által még évekkel ezelőtt kezdeményezett Mentálhigiénés Alapképzés Pedagógusoknak (MAP) programban. Vezetőségi, illetve más tagjaink közül többen is részt vettek a továbbképzésként is akkreditált szakmai program tanulmányi csoportjainak vezetésében, és a program szakmai értékelésében.

Ugyanez az helyzet a MAP-ra ráépített újabb akkreditált továbbképzési program ("Pedagógiai Mentálhigiénés Esetmegbeszélő Csoportok") esetében is. Országszerte 13, gyakorló pedagógusokból álló csoport fejezte be ezt a programot, közülük az egyik budapesti csoport működésének feltételeit (infrastruktúra, csoportvezetői díjak, csoportvezetés) pályázati támogatásnak köszönhetően maga a Szövetség biztosította. Előbb már hivatkozott hálózatépítő konferenciánkat e program továbbvitele érdekében rendeztük meg, és reméljük, hogy a 13 esetmegbeszélő csoport legalább egy része - immár a Szövetség szervezeti keretei között - folytatni tudja munkáját. Ezt azzal is elő kívánjuk segíteni, hogy erre az akkreditált továbbképző programra a Szövetség indítási engedélyt fog benyújtani a PTMK-hoz.

A MAP és az esetmegbeszélő programokhoz hasonlóan Szövetségünk tagjai közreműködnek az Oktatási Minisztérium Drogprevenciós Pedagógus Továbbképzési Programjában is.

5. Kutatás

A Szövetség még 2002. novemberében előszerződést kötött a Nemzeti Család és Szociálpolitikai Intézettel a szociális, illetve a gyermekvédelmi intézményhálózat dolgozói mentálhigiénés képzettségére, felkészültségére és továbbképzési igényeire irányuló kutatási, felmérési program elvégzésére. Sajnos időközben a megbízó eredeti szándékától elállt, ezért e feladatot végül nem kaptuk meg.

6. Egyéb szakmai tevékenység

A tavalyi év talán legjelentősebb munkálkodásának tekinthetjük, hogy jelentősen erősítettük jelenlétünket Erdélyben, az ottani magyar szakemberek körében. Néhány hét múlva több vezetőségi tagunk előadással vesz majd részt a marosvásárhelyi Harmónia Lelkigondozó Egyesület (amely szintén tagszervezetünk) konferenciáján.

A Károli Egyetem illyefalvi (Kovászna megye) kihelyezett mentálhigiénés képzésének valamennyi hallgatója belépett a Szövetségbe, akik a jövőben Erdély-szerte több szakmai műhelyben fognak munkálkodni.

2003. júliusában a Romániai Magyar Pedagógusok Nyári Bolyai Akadémiája keretében Sepsiszentgyörgyön Mentálhigiénés Alapképzés Pedagógusoknak (MAP) program zajlott, amelyen elnökségünk 3 tagja csoportvezetőként vett részt.

A megelőző évekhez hasonlóan 2003-ban is folyamatos szakmai támogatást nyújtottunk a Necc Önismereti Kamasziroda Internetes Ifjúsági Mentálhigiénés Szolgálatának.

7. Összefoglalás

A beszámolási időszakban Szövetségünk hatóköre lényegesen bővült. A tavalyi beszámolóban fölvillantottam már annak lehetőségét, hogy a Szövetség legalább kétféle értelemben már rövidtávon jelentősen előre léphet. Egyrészt úgy, hogy a nyilvánosság különböző fórumain is vállalja a mentálhigiénés szakmai érdekek érvényesítését. Másrészt pedig úgy, hogy megkezdi egy Kárpát medencei magyar mentálhigiénés szakmai hálózat kialakítását. Bár a nyilvánosság elé való kilépésben jelentősebb elmozdulást tavaly nem tettünk, Kárpát-medence-i hálózatépítő szerepünk jelentősen kiterjedt. Ezt pedig nem egyszerűen szakmai, hanem - ha úgy tetszik - nemzetpolitikai küldetésnek is tekintjük. Ennek fényében e mostani Beszámolót sem zárhatom másképpen, mint a tavalyi záró gondolatának fölidézésével. "Aligha túlzás állítani, hogy e szakmai és nemzeti közösségi szempontokból egyaránt szükséges és fontos küldetést a Magyar Mentálhigiénés Szövetségen kívül más hazai mentálhigiénés szakmai szervezet - legalább is egyelőre - aligha lesz képes betölteni."