MAMESZ

Magyar Mentálhigiénés Szövetség

Beszámoló

a Magyar Mentálhigiénés Szövetség 2002. évi szakmai tevékenységéről

(A Közgyűlés elfogadta 2003. május 9-én)

 

1. Szervezeti élet

Az elmúlt esztendőben a Szövetség tovább növelte szervezeti és egyéni tagjainak számát.

Új egyéni tagjaink: 10 fő.

Új tagszervezeteink: 2 szervezet.

A beszámolási időszakban elnökségünk összesen 5 ülést tartott, melyeken a Felügyelő Bizottság legalább egy tagja is mindig jelen volt.

A mai napon a Szövetségnek 116 egyéni és 36 szervezeti tagja van.

2002-ben adatlapok és felszólítások kiküldésével folyamatosan aktualizáltuk nyilvántartásunkat, illetve erősítettük a tagdíjfizetési fegyelmet. Általánosságban az állítható, hogy e próbálkozások részsikerrel jártak. Eredményként könyvelhetjük el, hogy ez év első negyedében a tagjaink, tagszervezeteink többsége rendezte előző évi, elmaradt tagdíj befizetését. (Pénzügyi értelemben ennek nyoma a 2003. évi mérlegben fog megmutatkozni.) Néhány tagszervezetünkkel azonban nem sikerült kapcsolatot létesítenünk. Ezért elnökségünk azt javasolja a Közgyűlésnek, hogy a megkeresésekre nem reagáló, tagdíj hátralékukat nem rendező tagszervezeteket - újbóli csatlakozásuk lehetőségének biztosítása mellett - törölje a tagok sorából.

A tapasztalatok szerint a tagok, tagszervezetek jobbára visszamenőleg teljesítik éves tagdíjukat. Célszerűnek tűnik tehát annak szorgalmazása, hogy a tagdíjak befizetése a jövőben már az adott tárgyév első negyedében megtörténjék. Így a folyamatos ügyvitel is biztonságosabbá, tervezhetőbbé válik.

2. Infrastruktúra és belső kommunikáció

2002. februártól Szövetségünk állandó Irodát bérelt a fővárosban, a Móricz Zsigmond körtéren. Szekszárdról ide telepítettük át teljes adminisztrációnkat, illetve dokumentációnkat. A bérleti díj az ügyviteli, szervezési teendők ellátását is magába foglalta. Üzenetrögzítős telefax készülék, internetes kapcsolat és állandó e-mail címek eredményeképpen szervezetünk folyamatosan elérhetővé vált, így a belső kommunikáció sokat javult.

Az infrastrukturális költségek leszorítása, illetve a jobb elérhetőség érdekében 2003. januártól irodánkat a Katona József utcába helyeztük át. Ennek eredményeképpen helységbérleti és ügyviteli költségeink közel 40 %-kal csökkentek, elérhetőségünk könnyebbé vált.

A beszámolási időszakban ideiglenes jelleggel működött a Szövetség honlapja, amely 2003. elejétől rendszeressé vált (www.mamesz.hu). A jól áttekinthető honlap részletes tájékoztatást nyújt főbb adatainkról, alapelveinkről, szervezeti felépítésünkről és tevékenységünkről A honlapon belül 3 szakmai műhelynek (a KGRE budapesti és illyefalvai mentálhigiéné szakos évfolyamainak, illetve marosvásárhelyi tagjainknak) jelszóval elérhető belső fórum is rendelkezésére áll. Hasonló zárt kommunikációs lehetőséget biztosítottunk az elnökség tagjainak. Külső hozzászólók számára pedig bárki által használható nyílt fórum is rendelkezésre áll.

A tagszervezetek és az egyéni tagok tájékoztatását elektronikus és nyomtatott Hírlevelek kibocsátásával is erősítettük. 2002-től mindkét tájékoztatási mód rendszeressé vált.

Az előző kormányzat Informatikai Kormánybiztosságától elnyert támogatásnak köszönhetően (belső pályázat útján) teljes számítógépes konfigurációval és internetes hozzáféréssel láttuk el a Szekszárdi Városi Mentálhigiénés Egyesületet.

Saját anyagi forrásainkból segítettük 2 tagszervezetünk, a Csobánkai Petőfi Sándor Általános Iskola és a Változz a Világgal Alapítvány internetes hozzáférését.

3. Tudományos programok

2002. március 8-án Budapesten rendeztük meg "Az ifjúság mentálhigiénés helyzete" című országos konferenciánkat. Ennek főbb témái voltak: az "Ifjúság 2001" kutatás, illetve több sikeres ifjúsági mentálhigiénés program eredményeinek bemutatása.

Éves Közgyűlésünk keretében, 2002. április 12-én Budapesten egyik tagtársunk számolt be az "Egészséges Nemzetért Népegészségügyi Program" mentálhigiénés vonatkozású al-programjainak előkészítéséről.

Társrendezőként, illetve előadásokkal és műhelycsoportok vezetésével részt vettünk a "Lelki gondozás a XXI. században" című konferencián. A Marosvásárhelyen 2002. október 11 - 13. között lebonyolított rendezvényen - ott élő, a szervezést végző helyi tagjaink mellett - Szövetségünket Búza Domonkos, Farkas Magdolna, Fodor Katalin, Grezsa Ferenc és Török Iván képviselték. Közreműködésünknek is köszönhetően az erdélyi nagyvárosban új segítő szolgálat kezdte meg működését.

Szakmai és anyagi támogatást nyújtottunk tagszervezetünk, a Zalai Mentálhigiénés Egyesület által szervezett Nyugat-Magyarországi Regionális Mentálhigiénés Konferenciához, amelyre 2002. november 8-án Zalaegerszegen került sor, - elsősorban pedagógus kollégák részvételével.

A 2002. őszére, Miskolcra tervezett konferenciánk szervezési okokból sajnos elmaradt, így a tavalyi év végén már a 2003. tavaszi konferenciánkat kezdtük előkészíteni. Ez márciusban, "Lelki egészség a vidéki Magyarországon" címmel, élénk érdeklődés mellett, rendben le is zajlott.

4. Képzési programok

Szövetségünk kezdettől aktívan közreműködik az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Mentálhigiénés Alapképzés Pedagógusoknak (MAP) programban. Vezetőségi, illetve más tagjaink közül többen is részt vettek a továbbképzésként is akkreditált szakmai program tanulmányi csoportjainak vezetésében, és a program szakmai értékelésében.

A beszámolási időszakban tagjaink közreműködtek a MAP-ra ráépített újabb akkreditált továbbképzési program ("Pedagógiai Mentálhigiénés Esetmegbeszélő Csoportok") kidolgozásában, a megindult esetmegbeszélő csoportmunka vezetésében. Országszerte 13, gyakorló pedagógusokból álló csoport kezdett dolgozni, közülük az egyik budapesti csoport működésének feltételeit (infrastruktúra, csoportvezetői díjak, csoportvezetés) pályázati támogatásnak köszönhetően maga a Szövetség biztosítja.

A MAP programhoz hasonlóan Szövetségünk tagjai részt vettek az Oktatási Minisztérium Drogprevenciós Pedagógus Továbbképzési Programja tervezésében és megvalósításában, ennek keretében kidolgozták az akkreditációs anyagot, részt vettek a csoportvezetők felkészítésében, pedagógus csoportokat vezettek etc.

A MAP és a Drogprevenciós Pedagógus Továbbképzési programokban való közreműködésünket nagymértékben segítette, hogy az OM Mentálhigiénés Szakértői Bizottságának elnöke, illetve több tagja egyben a Szövetségnek is aktív tagja. Bár a Szakértői Bizottság személyi összetétele a közelmúltban jelentősen megváltozott, mivel az új összetételű testületben is maradt tagunk, remélhető, hogy ezekben a programokban a Szövetség a jövőben is részt tud majd venni.

5. Kutatási programok

A Szövetség 2002. novemberében előszerződést kötött a Nemzeti Család és Szociálpolitikai Intézettel a szociális, illetve a gyermekvédelmi intézményhálózat dolgozói mentálhigiénés képzettségére, felkészültségére és továbbképzési igényeire irányuló kutatási, felmérési program elvégzésére. Ennek lebonyolítása az idei év egyik jelentős szakmai feladata lesz.

6. Egyéb szakmai tevékenység

A Magyar Televízió Kuratóriumában, illetve ügyvezetésében bekövetkezett átrendeződéssel összefüggésben tavaly elmaradt az elektronikus média lelki egészségi hatásairól tervezett szakmai programunk, illetve az MTV Rt-vel még 1997-ben megkötött - sajnos érdemben nem működő - együttműködés megújítása. Mindezekre az idei évben igyekszünk sort keríteni.

A megelőző évhez hasonlóan 2002-ben is folyamatos szakmai támogatást nyújtottunk a Necc Önismereti Kamasziroda Internetes Ifjúsági Mentálhigiénés Szolgálatának. Mivel várható, hogy a segítés eme új kapcsolati formája a jövőben egyre inkább teret nyer, ezt a szakmai együttműködést a jövőben is célszerű lesz fenntartanunk.

7. Összefoglalás

A beszámolási időszakban Szövetségünk összességében eredményesen munkálkodott. Új tagok és tagszervezetek csatlakozása, a régebbiek folyamatos, illetve erősödő aktivitása, a csak formális, ténylegesen nem működő szervezeti kapcsolatok befejezése szervezeti és szakmai értelemben egyaránt a Szövetség megerősödését vonták maguk után. Irodánk működésének, internetes honlapunknak és Hírleveleinknek köszönhetően belső kommunikációnk is sokat javult. Úgy tűnik, hogy mindezek nyomán létrejöttek a feltételei annak, hogy a Szövetség legalább kétféle értelemben már rövidtávon jelentősen előre lépjen. Egyrészt úgy, hogy az eddiginél lényegesen hatékonyabban, a nyilvánosság különböző fórumain is vállalja a mentálhigiénés szakmai érdekek érvényesítését. Másrészt pedig úgy, hogy jó eséllyel megkezdi egy Kárpát medencei magyar mentálhigiénés szakmai hálózat kialakítását. Aligha túlzás állítani, hogy e szakmai és nemzeti közösségi szempontokból egyaránt szükséges és fontos küldetést a Magyar Mentálhigiénés Szövetségen kívül más hazai mentálhigiénés szakmai szervezet - legalább is egyelőre - aligha lesz képes betölteni. Egy ilyen program megvalósulásához azonban tagságunk hozzájárulása önmagában nem lehet elégséges. Civil szervezetként külső, elsősorban anyagi erőforrások bevonására is szükségünk van, amelyek biztosítása már a döntéshozók illetékessége és felelőssége.