MAMESZ

Magyar Mentálhigiénés Szövetség

A Magyar Mentálhigiénés

Szövetség Programnyilatkozata

 

1. A Szövetség szellemisége és küldetése

A magyar mentálhigiénés kezdeményezések felerősödése történetileg a társadalomfejlődés kritikus szakaszaihoz köthető. Az a világ, amely felé a magyar társadalom halad, nem kevésbé ellentmondásos, mint az, amelyet maga mögött hagy. A posztmodern társadalmak is tele vannak kihívásokkal, amelyek az elidegenedés, a terjedő drogkultúra, az erőszak, a fetisizált fogyasztás jelenségeivel párosulnak.

Az ökológiai gondolkodás, a humán etológia és a természetes támogató rendszerek ismereteit integráló mentálhigiéné hozzájárulhat a jövő évezred magyar társadalmának humanizálódásához és demokratizálódásához.

2. A mentálhigiéné történeti előzményei

A polgárosuló Magyarországon - a közösségi kezdeményezések (önkéntes segítő pénztárak, mentőegyesületek, stb.) elterjedésével szinte egy időben - csupán néhány évvel az első külföldi mentálhigiénés mozgalmak indulása után, Oláh Gusztáv kezdeményezésére 1904-ben alakult meg az Országos Egészségvédelmi Liga.

A hazai mentálhigiénés szemlélet fejlődésének újabb állomása volt, hogy 1936-ban létrejött a Lelki Egészségvédelmi Szövetség, amely - a háborút követően - 1948-ban alakult újjá.

A diktatúra időszakában háttérbe szorult a pszichológiai kultúra, oktatás és gyakorlat, a mentális és általában a társadalmi problémák eltűnésének hangoztatása az állami ideológia részévé vált.

A hetvenes évek elején - a korai szerveződések országos hatókörével ellentétben - szinte "lopakodva" alakultak meg olyan mentálhigiénés műhelyek, amelyek a különböző lelki problémákat azok társadalmi összefüggéseiben értelmezték.

A hetvenes évek végétől a mentálhigiénés szolgálatok egy része már az egészségügyön kívül, elsősorban a közművelődés, az egyházak és a pedagógiai műhelyek keretében szerveződött és működött.

A nyolcvanas évek elején bizonyos deviancia - formák ugrásszerű terjedése, továbbá a hatalom kereteinek felpuhulása egyaránt a különböző mentálhigiénés szolgálatok bővülését eredményezte.

1980-ban megalakult a Magyar Pszichiátriai Társaság, a Társaság Szociálpszichiátriai Szekciójának 1985-ös beszámolója pedig már önálló szervezeti egységként nevesíti a "Mentálhigiénés munkacsoportot", mint amelyik "a népművelési hálózat szakembereivel, pedagógusokkal folytat kísérleteket a mentálhigiénés szervezetek létrehozására." Ebben az időszakban az egészségügyön kívüli szerveződések legmarkánsabb próbálkozásai a közművelődési intézményekben folyó közösségi mentálhigiénés programok voltak.

A nyolcvanas évek derekán újabb társadalmi kihívások (drogproblémák, munkásszállói viszonyok, menekült-kérdés) is elősegítették a mentálhigiénés szolgálatok további szaporodását. A rendszerváltozás előestéjén, - 1988-ban - kísérlet történt Mentálhigiénés Egyesület, illetve Szövetség életre hívására.

Korai még megítélni, hogy a különböző mentálhigiénés kezdeményezések - lelki elsősegély telefonszolgálatok, klubok, teaházak, drogambulanciák, önismereti csoportok, képzések, egyéb műhelyek - milyen szerepet játszottak a rendszerváltozás folyamatában. Annyi talán már állítható, hogy ez a szerep nem volt elhanyagolható.

3. A mentálhigiéné helye és szerepe

A szakmai és szervezeti sokszínűségnek megvolt és megvan a maga funkciója és értéke. Ugyanakkor - a mentálhigiénés szemlélet terjedésének és fejlődésének érdekében - napjainkban felerősödött a különböző műhelyek együttműködésének és kapcsolódásának igénye, amely nem csorbíthatja azok autonómiáját. Az együttműködés iránti igényeknek több oka lehet:

A mai forráshiányos időszakban az egyes szolgálatok egymás versenytársaivá válnak.

Fönnáll a veszélye olyan szemléleti visszarendeződésnek, amely a mentálhigiénét döntően - az egészségügy illetékességi körében - a "betegség" és "tünet" kategóriáiban értelmezi.(Másfelől a mentálhigiéné fogalmának parttalan használata annak leértékelődéséhez vezethet.)

Kiküszöböli a civil szféra esélyegyenlőtlenségét és támogatja autonómiájának fennmaradását.

4. A Szövetség tevékenységének alapelvei

A mentálhigiéné egyaránt jelent szemléletet, elméletet, tevékenységi területet, illetve intézményrendszert.

Mint szemlélet, a mentálhigiéné elsődlegesen a proszociális értékek, valamint az élet minőségének fejlesztésére, az életigenlő magatartás támogatására irányul. Ezáltal hozzájárul az erkölcsi értékek megszilárdulásához, az önpusztító, destruktív és aszociális megnyilvánulások és minták gyakoriságának mérséklődéséhez is.

Elméletének középpontjában - a humán tudományok ismereteit integrálva - a holisztikus emberkép áll. A különböző pszichoszociális problémákat az emberi kapcsolatok kontextusában értelmezi és annak keretében igyekszik befolyásolni.

A mentálhigiéné tevékenységi területe, illetve intézményrendszere átfogja a humán szolgáltatásokat, a kultúrát, a közművelődést, a közoktatást, a szociális gondoskodást, az egészségügyet, a hitéletet, a tömegtájékoztatást, a polgári kezdeményezéseket, a törvényhozás és a kormányzat működését. Ez az alapelv abban is tükröződik, hogy a Szövetség alapszabálya lehetőséget biztosít különböző szekciók alakítására, amelyek a fenti területek mentálhigiénéjének művelésére vállalkozhatnak.

A Szövetség feladata az, hogy a különböző döntéshozó fórumokon képviselje ezeket a kezdeményezéseket.

 

Gógánhegy, 1995. Május 3.

Budapest, 1995. Június 9.

 

Alapító szervezetek

Zalai Mentálhigiénés Egyesület, Zalaegerszeg

SOS Lelkisegély Szolgálat, Győr

"ANIMA" Egyesület, Győr

Megyei AE Klubegyesület, Győr

"Bizalom" Mentálhigiénés Egyesület, Szolnok

"Élet" Mentálhigiénés Egyesület, Budapest

"Híd a Jövőbe" Alapítvány, Győr

"SANITAS" Egyesület, Győr

Városi Művelődési Központ Ifjúsági Információs Iroda, Paks

Tolna Megyei Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat, Szekszárd

Tolna Megyei Könyvtár, Szekszárd

I.sz. Mentálhigiénés Gondozó, Szekszárd

Városi Mentálhigiénés Egyesület, Szekszárd

"Lege Artis" Alapítvány, Győr

"Telehumanitas" Mentálhigiénés Egyesület, Szombathely

Szent Lukács Mentálhigiénés Szolgálat, Budapest

Angyalföldi Ifjúsági Információs Iroda, Budapest

Magyar Pszichofiziológiai és Egészséglélektani Társaság, Budapest

Egészségmegőrzési Központ, Dunaújváros

Mentálhigiénés Egyesület, Berettyóújfalu

"KAIROSZ" Mentálhigiénés Egyesület, Kecskemét – Hetényegyháza

"Életért" Egyesület, Balassagyarmat

Lelkisegély Szolgálat, Miskolc

Segítő Szolgálat Mentálhigiénés Egyesület, Esztergom

Családsegítő Központ, Esztergom

"Szolgálat" Közösségi Lélekvédő Egyesület, Budapest

Magyar Relaxációs egyesület, Budapest